092917 SYHS vs SMHS fb 01.jpg

Santa Maria's Blake Truhitte (2) runs with the ball against Santa Ynez Sept. 29 at Santa Ynez High.